PDI DK

                                              PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONAL

 

                                                                                  2015-2018

 

 

Avizat în CP din  01.09.2015

Aprobat în CA din 02.09.2015

Revizuit în CA din 17.05.2017

 

 1. PREZENTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC ”DOMOKOS KAZMER” SOVATA

 

 • SCURT ISTORIC

 

 

Unitatea de învățământ a fost înființată în anul 1956 sub denumirea de Școala Medie Sovata dar abia din anul 1968 i s-a atribuit denumirea de liceu. Începând cu anul 1968 va funcționa sub denumirea de Liceul Teoretic Sovata. Între anii 1956- 1958 Școala Medie Sovata – potrivit documentației existente în arhivă, referitoare la înființarea și construirea școlii, precum și a adeverinței eliberate de ISJ Mureș, care certifică înființarea unității școlare și funcționarea acesteia în rețeaua de învățământ școlar al județului Mureș ca Grup Școlar Forestier Sovata. A funcționat ca liceu în cadrul Liceului Tehnologic Domokos Kazmer de astăzi (fosta Școală Generală Nr.2 Sovata). A pornit cu o singură clasă de liceu teoretic cu limba de predare maghiară. Între anii 1958-1968 – Primește denumirea de Școala Medie Ady Endre Sovata, în cadrul căreia pornesc clase paralele teoretice de matematică – fizică și limbi străine. În anul 1964 clasele de liceu se mută într-o clădire nouă, construită de către Consiliul Popular Sovata. Clădirea are 10 săli de clasă.

1968-1977 – Liceul Teoretic Sovata – În anul 1975 s-a înființat prima clasă în limba de predare română. Domeniul specific în care se realizează pregătirea este prelucrarea lemnului și silvicultură.

1977-1990 – Liceul Industrial Sovata – denumire obținută printr-o hotărâre de partid. Liceul Teoretic se transformă în Liceu Industrial de exploatări forestiere, patronat de UFET Sovata, fiindu-i anexat un atelier bine dotat cu mașini de fabricarea produselor din lemn semifinite și finite. Din această perioadă funcționează și clase de exploatări forestiere. În 1979 este introdus învățământul învățământul obligatoriu de 10 clase. Deoarece numărul elevilor a crescut școala are 2-3 clase paralele de liceu,1-2 clase de liceu seral și 2-3 clase de școală profesională iar mai târziu 1-2 clase de ucenici. Profilul de bază pentru  clasele de școală profesională și ucenici este prelucrarea lemnului și silvicultură fiind cu limba de predare română. Clasele de liceu cu  limba de predare română și o clasă cu limba de predare maghiară erau biprofil – matematică-fizică – iar cea de-a doua clasă cu limba de predare maghiară era de prelucrarea lemnului. Clasele de școală profesională și de ucenici erau cu limba de predare română și aveau ca profil prelucrarea lemnului și exploatări forestiere.

1990- 2006 – Grup Școlar Forestier Sovata- Începând cu anul 1992 oficial școala a fost denumită Grup Școlar Forestier Sovata, pe baza Ordinului ministrului nr.4741/1992. Profilul claselor variază în funcție de opțiunile elevilor: clasele teoretice sunt de matematică- fizică, informatică, științe sociale sau filologie. De regulă, există 3clase paralele, 1 cu predare în limba română și 2 cu predare în limba maghiară. Anual s-a pornit câte o clasă de liceu tehnologic, având unul din următoarele profile: silvicultură, alimentație publică, contabilitate, protecția mediului și turism. Clasele de școală profesională au ca profil: exploatări forestiere, prelucrarea lemnului și mecanică auto, iar cele de ucenici: prelucrarea lemnului și croitorie. Anual pornește și o clasă de seral, iar din 2003 și o clasă cu frecvență redusă. În 1998 sunt introduse și clase postliceale cu specializarea de funcționar bancar, contabilitate și silvicultură.

2006- 2012 – Grup Școlar Domokos Kazmer – denumire primită pe baza Ordinului ministrului nr.3875 din 10.05.2006, la solicitarea colectivului cadrelor didactice din Grup Școlar Forestier Sovata, Parohia romano-catolică din Sovata și Primăria Orașului Sovata. În această perioadă s-a pus accent pe  pregătirea tehnologică în domeniul turismului, datorită caracterului turistic al zonei,dar s-a păstrat și profilul de prelucrare a lemnului. Pe lângă aceste profiluri, în funcție de opțiunile elevilor și ca urmare a evoluției tehnice și dezvoltării societății, instituția este preocupată și de alte profiluri: matematică- informatică, științele naturii (intensiv engleză), comerț. Pentru școala postliceală s-a introdus specializarea agent de turism – ghid.

Începând cu data de 1 sept.2011 unității i-au  fost comasate  următoarele școli:

 • Școala Generală 2 –Sovata , str, Principală, nr.28 (va primi denumirea de Corpul B)
 • Școala Primară, str.Praidului, nr.46 (va primi denumirea de Corpul C)
 • Școala Generală, cart. Ilieși (va primi denumirea de Corpul D)
 • Grădinița cu program prelungit, str. Bisericii, nr.29 (va primi denumirea de Corpul E)

După comasarea unităților școlare denumirea a rămas Grup Școlar Domokos Kazmer.

În prezent, funcționează cu denumirea de Liceul Tehnologic Domokos Kazmer.

DATE DE IDENTIFICARE

Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC DOMOKOS KAZMER

Locaţie: Str. Principală, nr.54/B, Sovata, cod 545500

Telefon/fax: 0265/570219

E-mail: fvass@digicomm.ro

Pagină Web: www.domokoskazmer.ro

Nivel de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal

Filiera: tehnologică, teoretică

Specializări: matematică-informatică, științele naturii, științe , turism și alimentație, comerț, ospătar-bucătar, prelucrarea lemnului,  agent turism

Forma de învățământ: zi, seral

 1. CONTEXT LEGISLATIV

Actele normative care stau la baza elaborării P.D.I.:

– Legea Educatiei Nationale Nr.1/201

– O.M.E.N. nr. 4682/28.09.1998, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare (RODIS.). Metodologia de aplicare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare (MARODIS);

– Buletinele Informative ale Ministerului Educaţiei Nationale;

– Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în Monitorul Oficial;

– Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

– Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Nationale;

– Metodologia formarii continue a personalului didactic din învăţământul Preuniversitar,

– O. M. N nr. 4925/08.09.2005 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

– O.M.E.N nr 4714/23.08.2010 privind modificarea şi completarea Ordinului nr.4925/205 al ministrului educaţiei şi cercetării privind R.O.F.U.I.P.;

– HG 1534/2008 Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;

– HG 21/2007 Standarde de acreditare pentru autorizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar; Standarde de autorizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

– ORDIN nr.4595/22.07.2009 Criterii de evaluare a personalului didactic;

– ORDIN nr.5132/10.09.2009 Reglementari privind activitatea educativa şcolară şi extraşcolară;

– LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

-ORDIN privind aprobarea metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar nr.6143/01.11.2011

ARGUMENT

Fiecare unitate şcolară trebuie să-şi definească o identitate, o “personalitate” proprie şi implicit oferta instituţională, în vederea trecerii la un sistem modern,  descentralizat, de organizare şi funcţionare a sistemului şcolar în care creşte autoritatea decizională a directorilor în domeniile financiar, al resurselor umane, curricular, al relaţiilor comunitare şi al dezvoltării generale a şcolii. La baza întocmirii Proiectului de Dezvoltare Instituţionalǎ al Liceului Tehnologic Domokos Kazmer Sovata, au stat legile care guvernează domeniul învăţământului românesc, precum şi condiţiile concrete existente în zona în care se află şcoala.

După revizuirea Proiectului de dezvoltare instituțională, s-a ajuns la concluzia că este necesară continuarea unor ținte strategice existente în proiectul anterior, dar și stabilirea unor ţinte şi obiective noi, viziunea şi misiunea şcolii necesitând adaptarea la noile condiţii locale, naţionale și europene în care funcţionează liceul. Ne propunem ca aceste ținte strategice și obiective să fie aplicate, monitorizate și evaluate în următorii 4 ani, pe durata unui ciclu liceal. Obiectivul general al prezentului Proiect de Dezvoltare Instituţională este acela de localizare a poziţiei liceului în cadrul comunităţii locale şi în cadrul sistemului de învăţământ mureșean. Liceul nostru este şi trebuie să rămână cel mai bun liceu în teritoriu, căruia comunitatea să-i acorde atenţia şi consideraţia cuvenite unei instituţii cu adevărat prestigioase, centrat întotdeauna  pe schimbare, pe inovare şi dezvoltare în plan structural şi funcţional.

 1. DIAGNOZĂ (analiza SWOT)
  • Diagnoza mediului intern

 

 1. Resurse umane

 

Puncte tari Puncte slabe
 

·         Existenţa unui corp profesoral activ, implicaţi în activităţi de formare continuă;

·         Existența la nivelul școlii a formatorilor locali și a profesorilor metodiști;

·         Buna colaborare între serviciul secretariat-contabilitate şi cadrele didactice;

·         Atragerea un număr mare de elevi, cu potenţial intelectual ridicat, datorită prestigiului şcolii şi ofertei curriculare;

·         Număr tot mai mare de profesori implicaţi în activităţi de colaborare internă şi externă;

·         Activităţi extraşcolare diversificate, funcţie de interesele elevilor.

·         implicarea în actul decizional a unui număr relativ mare de cadre didactice;

·         nivelul bun de pregătire al elevilor admişi în clasa a IX-a(mediile de admitere crște de la an la an).

·          rezultate bune ale elevilor la olimpiadele şcolare, la concursurile de profil şi în special la concursurile sportive(baschet, fotbal, volei s.a.);

·         inserţia socio-profesională bună a absolvenţilor.

 

·         Personal didactic amplu (dificultăţi de comunicare şi, uneori, neîncadrarea în termenele de transmitere a datelor)

·         Fluctuaţie de personal la anumite catedre datorată şi instabilităţii unor profesori suplinitori;

·         Lipsa de interes a unor cadre didactice privind activităţile extracurriculare ;

·         Lipsa de interes a unor cadre didactice privind activităţile extracurriculare ;

·         Slaba motivare materială a profesorilor;

·         existenţa a circa 50% elevi proveniţi din mediul rural cu carenţe în educaţie de bază;

·         programul încă excesiv informaţional şi bugetul limitat de timp al elevilor;

·         absenteismul unor elevi;

·         nu toţi elevii sunt antrenaţi în activităţile şcolii;

·         bariere de comunicare în relaţia profesorelev, profesor – părinţi;

·         existenţa unor elevi problemă;

·         dezinteresul unor părinţi faţă de educaţia propriilor copii.

Oportunități Amenințări
 

·         Posibilitatea selectării unor cadre didactice bine pregătite profesional;

·         Standardele înalte privind activităţile didactice şi rezultatele bune ale elevilor asigură prezenţa unei populaţii şcolare cu nivel intelectual ridicat;

·         Varietatea cursurilor de formare/perfecționare;

·         Disponibilitatea multor părinți de a se implica în viața școlii, de a participa activ la activitățile educative, actul decizional, programe etc.;

 

 

·         instabilitate economică şi socială – lipsa de motivaţie a unor cadre didactice;

·         Scăderea populaţiei de vârstă şcolară;

·         Aportul mass-mediei la creşterea violenţei fizice şi verbale în rândul tinerilor;

·         Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca urmare a perturbărilor apărute în sistemul de valori ale societăţii;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte tari Puncte slabe
·         Derularea programelor de formare / dezvoltare profesională;

·         Fundamentarea planului local de acţiune privind învăţământul profesional şi tehnic (PLAI )

·         Existenţa documentelor de planificare strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile decizionale: regional (PRAI, PLAI), unitate şcolară (PAS);

·         Generalizarea de învăţământ IPT a instrumentelor de asigurare a calităţii;

·         Colaborarea eficientă cu partenerii sociali

·         Participarea la programul POCU – Programul Operațional Capital Uman- Axa prioritară 6

·         Derularea programelor specifice pe nivel de vârstă(ERASMUS+)

·         Aplicarea sistemului de credite profesionale transferabile la cursurile de formare, determinând o mai mare flexibilitate a sistemului de perfecţionare;

·         Existenţa unei baze de date privind populaţia şcolară, cadrele didactice, normarea, mişcările de personal, examenele naţionale, documente şi situaţii contabile etc.;

·         Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile administraţiei publice locale şi teritoriale

·         Implicarea si consultarea periodică a Consiliului Elevilor

·         Existenţa calculatorelor utilizate în activităţi administrative

·         Manageri şcolari cu experienţă, formaţi în management educaţional

·         Încadrarea la nivelul mediei pe ţară în ceea ce priveşte rezultatele elevilor la examenele naţionale-Teste Naţionale şi Bacalaureat;

·         Dotări cu calculatoare, conectare Internet și extinderea rețelei

·         Manifestarea unui interes deosebit pentru angrenarea şcolilor în proiecte de dezvoltare şcolară, parteneriate şi proiecte internaţionale

·         Număr mare de absolvenţi integraţi profesional şi social

·         Preocuparea conducerii unităţilor şcolare pentru utilizarea judicioasă a resurselor materiale şi financiare;

·         Gestionarea destul de bună a resurselor alocate pentru investiţii;

·         Optimizarea transportului şcolar prin

microbuze şcolare;

·         Colaborarea eficientă cu instituţiile publice şi partenerii sociali

 Personal didactic amplu (dificultăţi de comunicare şi, uneori, neîncadrarea în termenele de transmitere a datelor)

·         Înregistrarea unei rate îngrijorătoare a retragerii și a abandonului şcolar

·         Înregistrarea unui număr mare de absenţe nemotivate;

·         Existenţa unei rate ridicate de părăsire a sistemului de educaţie

·         Supraîncarcarea fişei postului a personalului de conducere, îndrumare şi control, cadre didactice în unităţile de învăţământ

 

 

 

4.2.Diagnoza mediului extern

Oportunități Amenințări
 

·         Strategia Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice,privind îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi de formare profesională, facilitarea accesului tuturor la sistemele de educaţie şi de formare profesională, deschiderea sistemelor de educaţie şi de formare profesională către societate;

·         Participarea instituției ca partener la proiecte finanţate din fonduri structurale;

·         Disponibilitatea instituţiilor de învăţământ superior pentru formarea continuă a cadrelor didactice;

·         Colaborarea cu Poliţia, Jandarmeria, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Mureş, Primăria Orașului Sovata, mass-media locală,etc.;

·         Existenţa proiectelor şi programelor pentru dezvoltarea în carieră;

·         Strategia I.Ş.J. Mureş de asigurare a accesului la educaţie a grupurilor dezavantajate;

 

 

 

 

 

·         Situaţia economică dificilă, diminuarea posibilităţilor financiare ale părinţilor;

·         Existenţa unei oferte tot mai scăzute pentru piaţa muncii;

·         Declinul demografic, reducerea efectivelor şcolare;

·         Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a documentelor de strategie educaţională, privind asigurarea calităţii în educaţie şi a descentralizării sistemului educaţional;

·         Unele disfuncționalități în receptarea si materializarea modificărilor legislative de către beneficiarii procesului de educație (elevi, părinți);

·         Inexistenţa unui buget planificat acordat formării la nivelul unităţii;

·         Inerţia, rutina susţinută de slabă motivare a unor cadre didactice pentru atingerea standardului profesional;

·         Interesul şi implicarea scăzută a unor părinţi în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii;

·         Menţinerea la cote îngrijorătoare ratei abandonului şcolar, a absenteismului în rândul elevilor

 

 

 

 

 

 

 

 • Analiza P.E.S.T.E

 

POLITIC ECONOMIC
·         politicile educaţionale sunt în curs de redefinire şi restructurare;

·         sprijinul acordat de către Primărie proiectelor și acțiunilor școlare și extrașcolare

·         politica de coeziune şi integrare europeană

 

·         situație economică dificilă, neechilibrată;

·         zona în care se află liceul este una turistică, majoritatea  populaţiei din zona se situează in zona medie și sub medie a câştigurilor realizate,

·         agentii economici nu sunt suficient de sensibili la nevoile financiare ale şcolii

·         politica de finanţare pe baza de proiecte şi programe a UE

 

SOCIAL TEHNOLOGIC
·         şomaj ridicat

·         plecarea părinţilor la muncă în străinătate ,  mulţi copii lăsaţi în grija rudelor sau vecinilor datorită migrării forţei de muncă în alte ţări

·         educaţia nu este văzută ca un mijloc de promovare socială şi economică

·         reducerea populaţiei şcolare

·         slaba implicare a comunității în procesul de educație și sprijinirea unităților de învățământ,

 

·         globalizarea

·         pătrunderea tehnologiei moderne întâmpină dificultăţie financiare

·         unităţile şcolare nu dezvoltă suficient servicii de educare a adulţilor pe domenii de activitate

·         interes prea scăzut pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în scopul dezvoltării relaţiilor inter-instituţionale

 

ECOLOGIC
 

·         fiind un oraș cu potențial turistic, orașul Sovata nu înregistrează indicatori de poluare la calitatea aerului, factor ce influențează starea generală de sănătate și confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor.

·         în şcoala noastră nu se realizează activităţi de mică producţie care să afecteze mediul.

 

COMPONENTA STRATEGICĂ

 • VIZIUNE, MISIUNE

Liceul Tehnologic ”Domokos Kazmer” din Sovata este o instituție care susține o educație în mișcare,orientată spre valori democratice care dau fiecărui copil,tânăr și cadru didactic șansa de a atinge propria excelență, într-un mediu confortabil și stimulativ, ca să devină un cetățean capabil de a răspunde adecvat societății mereu în schimbare.

Viziunea

Liceul Tehnologic Domokos Kazmer dorește să mențină calitatea procesului educațional pe care l-a dobândit ca fiind o unitate cu prestigiu în judeţ şi ţară şi ca urmare, solicitată şi căutată pentru calitatea prestaţiei, urmărind promovarea unui învățământ de calitate, modern și flexibil, stimularea creativității, munca în echipă, asigurarea unei bune comunicări strategice interinstiționale, dezvoltarea competențelor profesionale, care vor oferi un model educațional viabil.

Misiunea

Considerăm că educația este un factor strategic pentru viitorul României. Misiunea întregii instituții este aceea de a asigura un cadru motivant, stimulativ, care să conducă la un învățământ de calitate, prin valorificarea propriilor resurse umane și materiale. În vederea consolidării rolului școlii, ca principală instituție de educație și învățământ, instituția va acționa inovativ pentru o abordare integrată a învățării, pentru susținerea dezvoltării actului educațional, a competențelor profesionale și a promovării performanțelor.

 • SCOPURI ȘI ȚINTE STRATEGICE

Strategia  proiectului reprezintă documentul fundamental pe termen lung, cuprinzând ţintele strategice, opţiunile strategice, şi alocarea generală a resurselor (umane, financiare, materiale, de timp, de experienţă) necesară atingerii lor

 • ŢINTELE STRATEGICE

 

Prin proiectul de faţă (esenţa ofertei manageriale) se încearcă reuniunea într-o viziune integratoare politici şi iniţiative ale MEN şi ISJ Mureş, misiunea şcolii, experienţa acumulată şi nevoile de dezvoltare. În vederea îndeplinirii misiunii asumate, în urma analizei diagnostice formulăm ţintele strategice care reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate în vederea creşterii prestigiului şcolii şi întăririi personalităţii ei.

 

 • Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii ca efect al formării ca manageri şcolari, ca o condiţie prioritară atingerii celorlalte ţinte strategice
 • Creşterea calităţii proceselor de învăţare predare şi a serviciilor educaţionale este impus de noul context economic şi social, de perspectivele Uniunii europeană şi presupune performanţe superioare. Deci este nevoie de o transformare permanentă a corpului didactic într-unul de profesionişti în educaţie.
 • Asigurarea unui nivel superior al calităţii vieţii şcolare din nevoia de aliniere la standardele europene şi de a răspunde pretenţiilor comunităţii.
 • Dezvoltarea sistemului informaţional şi al informatizării în vederea adaptării elevilor şi profesorilor la regulile şi ritmurile societăţii informatizate
 • Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale ca suport fizic strict necesar în atingerea celorlalte ţinte formulate
 • Participarea la programele comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale; dezvoltarea parteneriatelor existente şi înfiinţarea altor noi parteneriate în vederea armonizării demersurilor educative în concordanţă cu Normele Europene
Ţinta

Aspectele sale

A. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii Menţinerea nivelului motivării
Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor activităţilor
Eficientizarea procesului decizional
Raţionalizarea delegării de sarcini
Promovarea activităţilor în echipe
Menţinerea unui nivel înalt în vederea obţinerii unor calificative foarte bune în evaluarea instituţională
B. Creşterea calităţii proceselor de învăţare predare şi a serviciilor educaţionale Oferta curriculară a şcolii
Metode practicate în procesul de învăţământ
Metode de educaţie
Evaluarea performanţelor şcolare
Consolidarea statutului social al cadrului didactic
Formarea continuă a cadrelor didactice, profesionalizarea carierei
  Asigurarea calităţii în învăţământul tehnic şi profesional
C. Asigurarea unui nivel superior al calităţii vieţii şcolare Asigurarea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii
Timpul consacrat de şcoală elevilor
Calitatea spaţiul şcolar
Mediul educaţional
Oferta extracurriculară
Relaţii inter-personale
Promovarea spiritului de disciplină
D. Dezvoltarea sistemului informaţional şi al informatizării Instituţionalizarea circuitul informaţional
Instrumente care facilitează circulaţia informaţiei
Valorificarea informaţiei
Dezvoltarea dotării cu  tehnică de calcul
Extinderea utilizării tehnicii de calcul la toate tipurile de activitate
  Dotarea fiecărei sală de clasă cu calculator
E. Îmbunătăţirea calitativă şi completarea bazei materiale Dezvoltări, investiţii
Reparaţii,  dotări
Resurse financiare
  Participarea la proiecte din Fonduri europene
F. Participarea la programele comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale; dezvoltarea unor parteneriate Participare  la programe Hatartalanul
Participare la programul ERASMUS +
Participare la proiecte multiculturale oferite de alte ţări europene
Dezvoltarea parteneriatelor interne şi internaţionale existente
Identificarea unor noi parteneri în educaţie
Identificarea de noi programe
Participarea la proiectul Formarea continuă a profesorilor în cadrul programului Consiliului Europei

 

 • OPȚIUNILE STRATEGICE

Opţiunile strategice reprezintă țintele strategice pe dezvoltarea unuia sau mai multor domenii funcţionale: cea curriculară(C), a resurselor umane(RU), cel de atragere a resurselor financiare(RF), a bazei materiale(BM), a relaţiilor comunitare(RC)

În formularea opţiunilor strategice se vor specifica prin simbolurile în paranteze, domeniile funcţionale la care se referă opţiunea.

Referitor la ţinta: Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii, formulăm următoarele opţiuni strategice:

 • Informarea şi formarea corpului profesoral asupra aspectelor managementului la nivelul şcolii vizând: (C; RU)
  • Eficientizarea procesului decizional
  • Raţionalizarea delegării de sarcini
  • Promovarea activităţilor în echipe
 • Actualizarea instrumentelor utilizate pentru monitorizarea şi evaluarea rezultatelor activităţilor şi înregistrarea lor, de către profesori, în baze de date (RF; BM)
 • Menţinerea nivelului motivării angajaţilor pentru participarea lor activă şi afectivă la activitatea şcolii (RC)

 

 

Referitor la ţinta: Creşterea calităţii proceselor de învăţare predare şi a serviciilor educaţionale, formulăm următoarele opţiuni strategice:

 • Îmbunătăţirea ofertei curriculare a şcolii pentru:
  • asigurarea unei bune educaţii în vederea adaptării la mediul social în continuă schimbare (C)
  • a asigura servicii de orientare şcolară şi de consiliere pentru elevi (RU)
 • Informarea şi formarea corpului profesoral asupra: (RU; C)
  • Metode practicate în procesul de învăţământ
  • Metode de educaţie
  • Evaluarea performanţelor şcolare vizând pregătirea elevilor centrată pe competenţe şi educaţia având în centru elevul şi personalitatea acestuia
 • Consolidarea statutului social al cadrului didactic prin:
  • identificarea de resurse financiare în vederea remunerării activităţilor suplimentare (RU; RF)
  • încurajarea participării la proiecte finanţate (RC)
 • asigurarea îmbunătăţirii calităţii procesului de pregătire profesională la învăţământul profesional şi tehnic în vederea creşterii şanselor de integrare socio-profesionale şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă(C; RU)
 • Asigurarea logistică pentru susţinerea demersului didactic şi educativ (BM; RF)
 • Formarea continuă a cadrelor didactice, profesionalizarea carierei prin:
  • Încurajarea personalului didactic în identificarea şi participarea la programe de formare continuă a personalului didactic (RU)
  • Organizarea în şcoală a activităţilor metodice de formare continuă vizând conţinuturi şi metode care facilitează dobândirea competenţelor personale şi sociale de către elevi. (C)

 

Referitor la ţinta: Asigurarea unui nivel superior al calităţii vieţii şcolare, formulăm următoarele opţiuni strategice:

 • Dezvoltarea mediului educaţional astfel încât să nevoilor comunităţii şi necesităţii alinierii la standardele europene prin:
  • Asigurarea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii (RU; RC)
  • Cultivarea unor relaţii inter-personale bazate pe coexistenţă într-un mediu multicultural, toleranţă şi solidaritate (RU; RC)
  • Promovarea spiritului de disciplină (C; RU; RC)
  • Diversificarea ofertei extracurriculare (C)
 • Îmbunătăţirea calităţii spaţiului şcolar prin: (RF; BM)
  • Reproiectarea esteticii exterioare şi interioare a clădirilor şi a dotărilor
  • Procurarea mobilierului în încăperile unde sunt învechite
  • Crearea condiţiilor de siguranţă pentru desfăşurarea activităţilor (de protecţia muncii şi PSI) şi condiţii de habitat

 

Referitor la ţinta: Dezvoltarea sistemului informaţional şi al informatizării, formulăm următoarele opţiuni strategice:

 • Instituţionalizarea circuitul informaţional actualizând instrumentele utilizate pentru monitorizarea şi evaluarea rezultatelor activităţilor şi înregistrarea lor, de către profesori, în baze de date (RU; RF; BM)
 • Dezvoltarea şi modernizarea dotării cu tehnică de calcul a tuturor domeniilor (cabinete, bibliotecă, administraţie, sala profesoral , săli de clasă) (BM; RF)
 • Valorificarea informaţiei din bazele de date în activitatea managerială (RU)

 

 

Referitor la ţinta: Îmbunătăţirea calitativă şi completarea bazei materiale, formulăm următoarele opţiuni strategice:

 • Dezvoltări, investiţii vizând: (RF)
 • Redimensionarea spaţiilor de învăţământ – etaj I, II, atelier
 • Compartimentarea sălii de mese II pentru creştere eficienţei acesteia
 • Trecerea etapizată la sistem propriu de încălzire centrală pe corpuri de clădiri
 • Înlocuirea tâmplăriei metalice în vederea diminuării pierderilor de energie termică
 • Reparaţii, dotări la următoarele obiective: (RF)

 

 • Schimbarea Instalaţiei electrice internat

–  Construirea unui teren de sport(pistă sintetică)prin finanțare din resurse Europene

 • Reabilitare mobilier în cabinete, laboratoare, săli de curs
 • Reabilitarea acoperișului clădirii școlii generale
 • Construirea unui Internat modern de 100 de persoane prin program european depus la Alba Iulia , Întregirea Campusului – Axa prioritară 3
 • Amenajarea parcului și parcării Sălii de Sport de la școala generală
 • Amenajarea curtii școlii generale
 • Constuirea unei bazine de înot acoperit
 • Atragerea de resurse financiare prin: (RF)
 • Antrenarea personalului şcolii spre realizarea de proiecte finanţate din resurse extrabugetare (RU)
 • Realizarea de venituri proprii (închirierea spaţiilor disponibile, producţie proprie de material didactic, taxe)
 • Realizarea de proiecte finanţate de buget local
 • Realizarea de proiecte finanţate de organizaţii, asociaţii din ţară sau din afara ei
 • Sponsorizări ale agenţilor economici
 • Comitetul de părinţi
 • Colaborări cu parteneri

 

Referitor la ţinta: Participarea la programele comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale; dezvoltarea unor parteneriate, formulăm următoarele opţiuni strategice: (RC)

 • Informarea şi formarea personalului şcolii pentru dezvoltarea capacităţilor şi disponibilităţii lor vizând realizarea de proiecte (RU)
 • Participarea la programul ERASMUS +
 • Participarea la proiecte multiculturale oferite de alte ţări europene
 • Dezvoltarea parteneriatelor interne şi internaţionale existente
 • Identificarea unor noi parteneri în educaţie
 • Identificarea de noi programe
 • Participarea la proiectul Formarea continuă a profesorilor în cadrul programului Consiliului Europei

 

 

 

 • PROGRAME DE DEZVOLTARE

 

Programele de dezvoltare servesc atingerii ţintelor strategice pe baza opţiunilor strategice şi reprezintă nivelul tactic al proiectului.

Programele de dezvoltare se pun în practică prin realizarea de proiecte care vizează segmente precise ale dezvoltării – stabilite de ţintele strategice şi opţiunile strategice şi care reprezintă acţiuni cu caracter ameliorativ şi anticipativ.

Proiectele vor fi elaborate de echipe şi puse în practică, această activitate reprezentând şi un exerciţiu de management pentru majoritatea personalului.

 

 • Programul de DEZVOLTARE CURRICULARĂ

 

Programul de dezvoltare curriculară urmăreşte asigurarea identităţii şcolii în mediu concurenţial legând şcoala cu comunitatea locală şi tendinţele cererii de educaţie. Proiectele prin care aceasta se va realiza sunt:

 • Proiectul ofertei CURRICULARE LA DECIZIA ŞCOLII (CDŞ) va urmări:
 • Să răspundă la nevoile de dezvoltare personală şi profesională a elevilor
 • Tendinţele dezvoltării socio-economice a judeţului
 • Armonizarea cu disciplinele curriculum-ului naţional (TC)
 • Adaptarea la posibilităţile, interesele şi ritmul de învăţare a elevului

 

 • Proiectul EDUCAŢIE PRIN ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE care va viza:
 • asigurarea unei bune educaţii în vederea adaptării la mediul social în continuă schimbare astfel încât să răspundă nevoilor comunităţii şi necesităţii alinierii la standardele europene
 • asigurarea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii
 • Promovarea spiritului de disciplină
 • Educaţia pentru: sănătate, civică, ecologică, rutieră, prin sport, ştiinţifică şi cultural artistică

 

 • Proiectul IMPLICAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN ACTIVITATEA DE MANAGEMENT care va asigura:
 • Informarea şi formarea corpului profesoral asupra aspectelor managementului la nivelul şcolii
 • eficientizarea procesului decizional
 • raţionalizarea delegării de sarcini
 • promovarea activităţilor în echipe
  • Proiectul ASIGURAREA ÎMBUNĂTĂŢIRII CALITĂŢII PROCESULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC va avea în vedere:
 • creşterea şanselor de integrare socio-profesionale şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă
 • adaptarea planificării la nevoile de dezvoltare durabilă economică şi socială la nivel local precum şi la nevoile de dezvoltare personală şi profesională a elevilor
 • elaborarea unor auxiliare curriculare

 

 • Programul de DEZVOLTARE A BAZEI MATERIALE ŞI PENTRU ACHIZIŢIONAREA DE ECHIPAMENTE ŞI ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE

 

Programul de dezvoltare a bazei materiale şi pentru achiziţionarea de echipamente şi atragerea de resurse financiare urmăreşte asigurarea logistică pentru susţinerea demersului didactic şi educativ. Proiectele prin care aceasta se va realiza sunt:

 • Proiectul FONDURI PENTRU ŞCOALĂ urmăreşte:
 • Identificarea resurselor financiare în vederea remunerării activităţilor suplimentare
 • Atragerea resurselor financiare din: Sponsorizări ale agenţilor economici, comitetul de părinţi, colaborări cu parteneri, etc.
 • Gospodărirea raţională, economică şi eficientă a resurselor atrase şi a celor alocate
 • Realizarea de venituri proprii (închirierea spaţiilor disponibile, producţie proprie de material didactic, taxe)
 • Realizarea de proiecte finanţate de buget local
 • Realizarea de proiecte finanţate de organizaţii, asociaţii din ţară sau din afara ei

 

 

 • Proiectul de INFORMATIZARE are ca scop:

 

 

 • Dotarea cu tehnică de calcul a tuturor domeniilor (cabinete, bibliotecă, administraţie, sala profesoral)
 • Actualizarea şi digitalizarea instrumentelor utilizate pentru monitorizarea şi evaluarea rezultatelor activităţilor şi înregistrarea lor, de către profesori, în baze de date
 • Asigurarea posturilor individuale de lucru fiecărui elev pentru activităţile de informatică, indiferent de forma de învăţământ şi nivelul de şcolarizare
 • Asigurarea accesului la informaţie prin INTERNET la cel puţin 25% din posturile de lucru

 

 

 

 • Proiectul ASIGURARE CU MIJLOACE DIDACTICE ŞI MOBILIER ŞCOLAR pentru care se va acţiona în următoarele direcţii:

 

 • Îmbunătăţirea calităţii spaţiului şcolar prin: reproiectarea esteticii exterioare şi interioare a clădirilor
 • Dotarea atelierelor cu mobilier şi a SDV-uri ergonomice pentru crearea condiţiilor de siguranţă în timpul desfăşurării activităţilor (de protecţia muncii şi PSI)
 • Achiziţionarea de cazarmament
 • Procurarea de mobilier în cabinete, laboratoare, săli de curs

 

 

 • Proiectul INVESTIŢII PENTRU ŞCOALĂ va avea ca finalitate:
 • Redimensionarea spaţiilor de învăţământ – etaj I, II, atelier
 • Compartimentarea sălii de mese II pentru creştere eficienţei acesteia
 • Trecerea etapizată la sistem propriu de încălzire centrală pe corpuri de clădiri
 • Înlocuirea tâmplăriei metalice în vederea diminuării pierderilor de energie termică

 

 • Proiectul REPARAŢII se va avea următoarele repere:
 • Reparaţii capitale ale: instalaţiile sanitare în şcoală, cantină, internat şi instalaţiile electrice din internat
 • Întreținerea zugrăvelilor exterioare ale clădirilor.

 

 • Programul de DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE

 

Programul de dezvoltare a resurselor umane contribuie la profesionalizarea ocupaţiilor didactice pentru creşterea efectului actului instructiv – educativ în nou context socio – economic al ţării. Proiectele care vor contribui la dezvoltarea programului sunt:

 • Proiectul FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC care va asigura:

 

 • Informarea şi formarea corpului profesoral asupra sistemului de formare continuă şi încadrare în sistem pentru dezvoltarea carierei
 • Cunoaşterea şi aplicarea metodelor actuale practicate în procesul de învăţământ
 • Cunoaşterea şi utilizarea metodelor de educaţie pentru democraţie
 • Implementarea procedurilor de evaluare a performanţelor şcolare vizând pregătirea elevilor centrată pe competenţe şi educaţia având în centru elevul şi personalitatea acestuia
 • Profesionalizarea carierei prin organizarea în şcoală a activităţilor metodice de formare continuă vizând conţinuturi şi metode care facilitează dobândirea competenţelor personale şi sociale de către elevi
 • Participarea la proiectul Formarea continuă a profesorilor în cadrul programului Consiliului Europei
 • Încurajarea personalului didactic în identificarea şi participarea la programe de formare continuă a personalului didactic
 • Organizarea în şcoală a activităţilor metodice de formare continuă vizând conţinuturi şi metode care facilitează dobândirea competenţelor personale şi sociale de către elevi.

 

 • Proiectul CONSOLIDAREA STATUTULUI SOCIAL AL CADRULUI DIDACTIC prin:
 • Identificarea de resurse financiare în vederea remunerării activităţilor suplimentare
 • Menţinerea nivelului motivării angajaţilor pentru participarea lor activă şi afectivă la activitatea şcolii
 • Încurajarea, informarea şi formarea personalului şcolii pentru dezvoltarea capacităţilor şi disponibilităţii lor vizând realizarea de proiecte
 • Asigurarea condiţiilor statutare de exercitare a profesiei
 • Finanţarea de către şcoală a unor activităţi recreative, turistice, de formare, etc.
 • Cultivarea unor relaţii inter-personale bazate pe coexistenţă într-un mediu multicultural, toleranţă şi solidaritate

 

 

 • Programul de OPTIMIZARE A COMUNICĂRII ŞI DE ÎNTĂRIRE A LEGĂTURILOR CU COMUNITATEA

 

Programul de optimizare a comunicării şi de întărire a legăturilor cu comunitatea ne propunem să-l realizăm prin elaborarea şi punerea în practică a următoarelor proiecte:

 • Proiectul LEGĂTURI EUROPENE va viza participarea cu proiecte în cadrul:
 • Programele ERASMUS+
 • Programelor multiculturale oferite de alte ţări europene (Julianus, Apaczai, Hatartalanul etc.)
 • Dezvoltarea parteneriatelor internaţionale existente ( în special cu şcoli din Ungaria,)

 

 • Proiectul ŞCOLI ÎNFRĂŢITE are ca scop întărirea şi dezvoltarea relaţiilor educaţionale cu partenerii:
 • Identificarea unor noi parteneri în educaţie
 • Schimbul de experiență, cunoașterea unor metode care sunt aplicate în alte școli.
 • Motivarea elevilor.

 

 • Proiectul CONCETĂŢENI va avea în vedere următoarele aspecte:
 • formarea spiritului civic, a relaţiilor inter-personale bazate pe coexistenţă într-un mediu multicultural, pe toleranţă şi solidaritate
 • dezvoltarea relaţiilor inter-instituţionale cu: primăria, poliţia şi jandarmeria
 • Valorificarea interesului familiei de educare a copilului pentru realizarea parteneriatului părinţi – şcoală
 • Obţinerea sprijinului mass media pentru popularizarea acţiunilor şcolii şi formarea imaginii despre şcoală
 • Colaborarea cu agenţi economici pentru asigurarea locurilor de instruire practică, pentru sponsorizări, pentru încadrarea absolvenţilor
 • Identificarea de noi programe finanţate de asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale

 

 

 

 

 • Resursele strategice și rezultate așteptate

Pentru toate ţintele strategice menţionate vor fi dezvoltate programe specifice, cu responsabili clar specificaţi, ce vor realiza, acolo unde este cazul şi programe suplimentare de atragere a resurselor deficitare.

Rezultatele aşteptate vizează, la modul general, următoarele:

 • şcoala să asigure tuturor educabililor condiţii optime de pregătire, şanse egale, iar cadrelor didactice posibilitatea de a se exprima într-un cadru favorabil dezvoltării personale şi profesionale a elevilor

 

 • pregătirea profesională a elevilor, în perspectiva integrării în viaţa economică şi socială, la nivelul standardelor europene

 

 • creşterea considerabilă a numărului de parteneriate locale, naţionale şi europene

 

 • creşterea prestigiului unităţii şcolare prin promovarea imaginii în toate domeniile precizate

 

Rezultate așteptate

 

MEN, ISJ, CCD

 

 • utilizarea optimă a resurselor financiare
 • promovarea standardelor europene în funcţionarea structurilor şi aplicarea programelor sistemului de învăţământ
 • respectarea politicilor şcolare de stat şi a legislaţiei în vigoare
 • respectarea şi parcurgerea ritmică a programei şcolare
 • asigurarea progresului şcolar
 • atingerea standardelor instructiv educative stabilite prin obiectivele cadru
 • dezvoltarea profesională şi perfecţionare, prin derularea programelor de formare continuă

 

Elevii

 • respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale
 • asigurarea egalităţii de şanse în formarea şi dezvoltarea personală
 • condiţii optime de învăţare
 • dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională în vederea inserţiei profesionale şi sociale optime
 • creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber

 

PărinţI

 

 • asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător care să asigure admiterea în etapa superioară de învăţământ în conformitate cu opţiunile exprimate
 • servicii de consultanţă psihologică şi educaţională
 • condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare
 • preluarea de către şcoală a rolului de prim generator de educaţie
 • informări curente şi colaborare eficientă cu profesorul diriginte

 

 

Cadrele didactice

 

 • parcurgerea treptelor de perfecţionare şi carieră profesională
 • informare profesională şi formare continuă
 • mediul de lucru plăcut, bază logistică modernă
 • conducere democratică, participare la luarea deciziilor
 • conţinuturi curriculare adaptate vârstei şcolare şi finalităţilor instructiv-educative aşteptate

 

Autorităţile locale

 

 

 • activitate şcolară care să răspundă nevoilor comunităţii locale
 • gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare
 • informări curente în legătură cu activităţile desfăşurate la şcoală
 • dezvoltare instituţională
 • implicare în programe şi proiecte de interes comun

 

 

ONG-uri, fundaţii, asociaţii

 • programe comune cu şcoala
 • cursuri cu participarea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice

 

Biserica

 

 • promovarea valorilor morale creştine în educaţie
 • activităţi de parteneriat

 

Mass-media

 

 • desfăşurarea unor activităţi cu impact mediatic


 

 

 1. IMPLEMENTARE
  • Acţiuni pentru implementarea cu succes a planului strategic:
 • Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revăzute şi modificate cu regularitate;
 • Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui membru;
 • Se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare membru al proiectului.
 • Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană
 • Prin Consiliu de Administraţie se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru implementarea planului strategic, care va supraveghea procesul de implementare şi va raporta Consiliului de Administraţie schimbările intervenite.

 

 • Beneficiari/grupuri de interes

 

Grupuri de interese care interferează în actul educaţional :

 • MEN, ISJ Mureș, CCD
 • Elevii
 • Personalul didactic
 • Personalul didactic auxiliar şi administrativ
 • Părinţii
 • Comunitatea
 • Autorităţile locale
 • ONG-uri, fundaţii, asociaţii
 • Centre culturale, biblioteci, universităţi, alte şcoli
 • Mass-media
 • Agenţi economici

 

 • Indicatori de realizare

 

 • Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat
 • Raportul de evaluare interna ARACIP
 • Finalităţi ale parteneriatelor derulate
 • Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea sarcinilor
 • Modul de cheltuire a bugetului proiectat
 • Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea
 • Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă, diseminarea acestora şi utilizarea abilităţilor dobândite în activitatea didactică
 • Respectarea termenelor de execuţie a unor obiective
 • Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate
 • Documentele de proiectare şi evidenţele

Monitorizare și evaluare

 

PDI-ul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi. Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor la un moment dat.

Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia Consiliului Profesoral al şcolii.

Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm şi la care ne raportăm: elevii, părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii.

Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliţi.

Întocmit de echipa managerială al Liceului Tehnologic ”DOMOKOS KAZMER”

 

 

DIRECTOR

Prof.  VASS  FERENCZ